[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
67 คน
สถิติเดือนนี้
685 คน
สถิติปีนี้
19872 คน
สถิติทั้งหมด
74596 คน
IP ของท่านคือ 3.95.131.208
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เรื่อง : ผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2556
โดย : วรรณศุภางค์
เข้าชม : 528
จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
A- A A+
        

ชื่อเรื่อง   :   ผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ประจำปี  2556

ผู้เรียบเรียง  :   นายทวีป  พึ่งคร้าม

ชื่อกลุ่ม  :  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

หลักการ / แนวทาง   :

                    ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 14  กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  8  ด้าน  ผลการตรวจสอบ ติดตาม ปรากฏผลการดำเนินงาน  ดังนี้

                    1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในระดับดี แต่จะมีการดำเนินงานในส่วนของสาระสำคัญที่กำหนด
ในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก  อาจเนื่องมาจากการกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นเรื่องใหม่โรงเรียนบางส่วน
จึงยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจน

                    2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ส่วนใหญ่ดำเนินงานอยู่ในระดับดี  แต่จะมีการดำเนินงานในส่วนของการกำหนด
การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจเนื่องมาจากลักษณะความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้อย่างคล่องตัว  จึงทำให้การดำเนินงานเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของบางโรงเรียนไม่มีบันทึกที่เป็นระบบชัดเจน
                    3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในระดับดี แต่จะมีการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานของโรงเรียน
ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก ทำให้เห็นได้ว่าโรงเรียนบางส่วนขาดการจัดทำ ในเรื่องของการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน หรือมีคู่มือปฏิบัติงาน การมี
ระบบการตรวจสอบภายใน ที่ชัดเจน
                    4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในระดับดี แต่จะมีการดำเนินการประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีที่ยังเห็นไม่ค่อยชัดเจน ซึ่งโรงเรียนบางส่วนยังขาดการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีและการนำผลการประเมินตาม
แผนปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์
                   5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ส่วนใหญ่การดำเนินการอยู่ในระดับดี   แต่การดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปีกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่ยังขาดการเก็บร่องรอยหลักฐานในการตรวจสอบความสอดคล้องกัน
                   6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในระดับดี  แต่การดำเนินการในเรื่อง
ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ที่ยังมีการประเมินคุณภาพภายในน้อยกว่าปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
                   7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  ส่วนใหญ่การดำเนินการอยู่ในระดับดี  แต่การเสนอ
รายงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา  โรงเรียนบางส่วนไม่สามารถรายงานประจำปีได้ภายในเดือนเมษายน
                   8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่การดำเนินการอยู่ระดับดี  แต่ยังขาดการนำผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

                   1. โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรม มีการจัดเก็บเอกสารการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนงานและข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  มอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรอย่างชัดเจน และจัดทำข้อมูล
ให้สามารถสืบค้นได้สะดวก
                   2. ในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาควรได้รับการตรวจสอบ/ประเมินและควรสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน5 อันดับล่าสุด

      การตรวจสอบการแต่งตั้งถอดถอน ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเอกชน 7/ก.ค./2557
      ผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2556 7/ก.ค./2557


ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com