[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
67 คน
สถิติเดือนนี้
685 คน
สถิติปีนี้
19872 คน
สถิติทั้งหมด
74596 คน
IP ของท่านคือ 3.95.131.208
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง : การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โดย : วรรณศุภางค์
เข้าชม : 447
จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
A- A A+
        

ชื่อเรื่อง   :  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ผู้เรียบเรียง   :  นางสาวศศิธร  สุวรรณพูล

ชื่อกลุ่ม     :      กลุ่มบริิหารงานการเงินและสินทรัพย์

หลักการ / แนวทาง  :  

         การพิจารณาอนุมัติการจัดฝึกอบรม / การเข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะเรื่องที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

การฝึกอบรม  ต้องประกอบด้วย
  1. โครงการหรือหลักสูตร
  2. ระยะเวลาการจัดที่แน่นอน
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  4. ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับการฝึกอบรม
  1. ข้าราชการประเภท ก  ให้เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
  2. ข้าราชการประเภท ข และบุคคลภายนอก ให้เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
  1. วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือไม่ก็ตาม
ให้ได้รับค่าสมนาคุณสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ส่วนการฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท
  2. วิทยากรที่มิใช้บุคคลของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน
ชั่วโมงละ 1,200 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. เจ้าของโครงการจัดทำบันทึก พร้อมแนบโครงการ และหลักสูตร เพื่อขออนุมัติผู้มีอำนาจ
ดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

     1.1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ
     1.2 ชื่อโครงการ
     1.3 เป้าหมายผู้ที่เข้ารับการอบรม
     1.4 วัน เวลา และสถานที่ที่จัด
     1.5 งบประมาณที่ใช้

     1.6 บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยาการ / ของผู้เข้ารับการอบรม  เป็นต้น
  2. เมื่อได้รับอนุมัติ ตาม 1.1 – 1.6 เจ้าของโครงการทำเรื่องยืมเงินจากทางราชการเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
  3. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมหลักฐานการจ่ายและบันทึก
ขอเบิกเงินหรือส่งใช้เงินยืม กรณียืมเงินสำรองจ่าย เสนอต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
  4. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติและ
เบิกจ่ายเงินต่อไป

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
  1. บันทึกข้อความอนุมัติให้จัดโครงการ
  2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
  3. หลักสูตร / ตารางการฝึกอบรม
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  5. หนังสือเชิญผู้เข้ารับการอบรม
  6. หลักฐานการจ่ายซึ่งอาจเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ได้แก่
     6.1 ค่าอาหาร
     6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
     6.3 ค่าเช่าทึ่พัก
     6.4 รายงานการเดินทางไปราชการ (กรณีมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ)
     6.5 ค่าตอบแทนวิทยากร (แนบใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว
           ของวิทยากรทุกคน และแนบหนังสือเชิญวิทยากร)
  7. หลักฐานการจัดซื้อวัสดุ หรือจัดจ้างทำเอกสาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
  8. บัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ้นของผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  9. บันทึกการขอเบิกเงินหรือบันทึกการส่งใช้เงินยืมของทางราชการ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์5 อันดับล่าสุด

      การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7/ก.ค./2557


ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com