[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 69 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้  IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
73 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
67 คน
สถิติเดือนนี้
685 คน
สถิติปีนี้
19872 คน
สถิติทั้งหมด
74596 คน
IP ของท่านคือ 3.95.131.208
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : วรรณศุภางค์
เข้าชม : 1652
อังคาร ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
A- A A+
        

ชื่อเรื่อง   :       การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เรียบเรียง   :   นางฉวีวรรณ  สุภาษี

ชื่อกลุ่ม     :   กลุ่มนโยบายและแผน

หลักการและเหตุผล  :

การวางแผนเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญที่สุดของนักบริหารทุกคน  เป็นงานชั้นต้นของกระบวนการบริหารงานและเป็นบันไดพื้นฐานของการบริหารงาน
ในอนาคต  เนื่องจากการวางแผนมีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าที่ประการอื่น ๆ ทั้งหมด  กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงาน
ในอนาคตขององค์กร  เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด  และการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2553  ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน  รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขั้นตอนสำคัญ    ดังนี้
แต่งตั้งคณะทำงาน
     โดยคณะทำงานดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก
ด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา


ศึกษาสถานภาพขององค์กร  ประกอบด้วยประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้
1.  วิเคราะห์ภารกิจ  ผลผลิตหลัก  และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน
2.  วิเคราะห์  SWOT (SWOT Analysis)
      2.1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
      2.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
3.  ประเมินสภาพสถานศึกษา

 

วิเคราะห์ภารกิจ  ผลผลิตหลัก  และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน
             การวิเคราะห์สภาพการกระจายบริการการศึกษา  ซึ่งเป็นดัชนีการนำเข้าของระบบการศึกษา  มีแนวคิดที่สำคัญ  2  ประการ  คือ
             
1.1   การวิเคราะห์ความครอบคลุมของบริการการศึกษา  หรือความทั่วถึง   (Accessibitity) 
          
   1.2  การวิเคราะห์โอกาสการเข้ารับบริการการศึกษา  หรือความเสมอภาค (Equality)   

วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
          SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลสรุปสำหรับกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กร ที่มีความชัดเจน

รูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   
          (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) ได้แก่  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio – cultural   Factors : S) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E ) และด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 
         (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal  Environment)            
                  เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของตัวแปรปัจจัย ที่เป็นจุดแข็ง(Strengths :S) และจุดอ่อน (Weaknesses :W) ได้แก่  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1) ด้านผลผลิตและการบริการ (Service : S2)  ด้านบุคลากร (Man : M1) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2)
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) และด้านการบริหารจัดการ (Management : M4)


ประเมินสถานภาพขององค์กร
                  การประเมินสถานภาพขององค์กรจะดำเนินการหลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้ทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานเป็นอย่างไร มีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางทิศทางขององค์กร ซึ่งการประเมินสถานภาพขององค์จะใช้กระบวนแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
                 (1) นำผลการสรุปจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในด้วยเทคนิค SWOT Analysis มาประเมินสถานภาพองค์กร  โดยประมวลสรุปว่าองค์กรของเราอยู่ในตำแหน่งใด เอื้อและแข็ง/เอื้อแต่อ่อน/ไม่เอื้อแต่แข็ง/ไม่เอื้อและอ่อน


กำหนดทิศทางขององค์กร
                การนำผลการวิเคราะห์สภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้านโอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร มีแนวทางการดำเนินการภายใต้ข้อคิดต่าง ๆ


กำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
               เมื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กรได้ชัดเจนแล้วให้นำข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3-5 ปี ต่อไป

จัดทำรูปเล่ม  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
               คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ นำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 


เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนำไปใช้
              1. แจ้งอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
             2. เผยแพร่ทิศทางการจัดการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่หลากหลาย 

กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
             ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร  มีขั้นตอนสำคัญ  ดังนี้


แต่งตั้งคณะทำงาน
             คณะทำงานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอก


ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กร
            การดำเนินการขั้นนี้เพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจนในสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละปี นำสู่การจัดลำดับโครงการ/กิจกรรม


วิเคราะห์จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
           ในขั้นนี้จะแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี  (Action  Plan) โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน  ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ  เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จและกำหนดงบประมาณ 


จัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการประจำปี
          เมื่อโครงการต่าง ๆ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการผ่านการประเมินในเบื้องต้น  และอนุมัติโครงการโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จึงนำข้อมูลทั้งหมดสู่การจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีโครงสร้าง ดังนี้
          1) ปกนอก
         2) ปกใน
        3) คำนำ
        4) สารบัญ
        5) เนื้อหา ประกอบด้วย  บทนำ ทิศทางการพัฒนา รายละเอียดของแผนงาน / โครงการ
การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน  และภาคผนวก


คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
        นำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี  เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา 


การนำแผนลงสู่การปฏิบัติ
         เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี  แล้วดำเนินการนำแผนลงสู่การปฏิบัติ
 ในรูปแบบต่าง ๆ 


ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล
         การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (Action  Plan)  ซึ่งเป็นแผนใช้เงินเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของแผน  ซึ่งอาจกำหนดเป็นจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี  โดยติดตามความสำเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน 


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
         1.  ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
        2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
        3.  เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
   
        4.  บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กลุ่มนโยบายและแผน5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8/ก.ค./2557
      การจัดการระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ DMC 25/มิ.ย./2557
      การติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสพฐ. 24/มิ.ย./2557


ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com